GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH MBA

line
23 tháng 06 năm 2016

1 Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh gồm 60 tín chỉ, được phân thành hai  phần: Các môn học chiếm khoảng 80% thời lượng đào tạo; luận văn chiếm khoảng 20% thời lượng đào tạo. Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (QTKD) của Đại học Văn Hiến được xây dựng theo định hướng ứng dụng với nhiều tình huống thực tế và sự tham gia giảng dạy của các nhà quản lý các tổ chức, doanh nghiệp, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành cho các nhà quản trị cấp cao và cấp trung của các loại hình tổ chức/doanh nghiệp.

  • Chương trình gồm 60 tín chỉ, được phân thành hai  phần: Các môn học, Seminar và luận văn. Học viên phải hoàn thành tất cả môn học, seminar và luận văn quy định trong chương trình để được xét tốt nghiệp và cấp bằng.
  • Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 – 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 – 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 – 60 giờ viết tiểu luận, bài tập lớn hoặc luận văn tốt nghiệp. Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ học viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.
  • Mỗi môn học đều có đề cương chi tiết, bài giảng và tài liệu tham khảo chính.
  • Học viên tự học các môn kỹ năng mềm, môn ngoại ngữ để đạt yêu cầu (chuẩn B1 châu Âu hoặc tương đương) khi tốt nghiệp.

2. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế.

  • Trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành nhằm góp phần hình thành một đội ngũ Thạc sĩ QTKD có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, tôn trọng pháp luật Việt Nam và các thông lệ kinh doanh quốc tế.
  • Vững kiến thức chuyên môn, có năng lực thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; có kỹ năng đàm phán, sử dụng tốt các nguồn lực, ứng xử trong các hoàn cảnh khác nhau.
  • Có năng lực tổ chức hoạt động kinh doanh, cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường khu vực và thế giới; có khả năng nhận thức và áp dụng các mô hình quản lý mới phù hợp với tổ chức.
  • Hình thành một đội ngũ Thạc sĩ QTKD có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành và chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc theo học ở bậc học cao hơn. Có khả năng vươn cao trong từng lĩnh vực hoạt động chuyên biệt để trở thành các nhà quản lý có uy tín, các chuyên gia tư vấn về hệ thống quản lý và có thể giảng dạy ở các trường đại học và cao đẳng.

Trên cơ sở cam kết về tôn chỉ mục đích đào tạo nêu trên, nhà trường đã triển khai thiết kế chương trình, phương pháp, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, tuyển chọn đội ngũ giảng viên, bồi dưỡng cán bộ quản lý và để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Góp ý
quang cao